Algemene voorwaarden Kicks n Sticks

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door
iedere Kicks n Sticks (master)franchisenemer, hierna: Kicks n Sticks, en iedere verklaring van Kicks n Sticks tot een
Overeenkomst.

In deze algemene voorwaarden wordt met Klant bedoeld iedere persoon, rechtspersoon en/of vennootschap met
wie een Overeenkomst tot stand is gebracht en iedere persoon, rechtspersoon en/of vennootschap tot wie een
verklaring tot een Overeenkomst is gericht.

Artikel 1 – Overeenkomst

1.1.
Ieder aanbod van Kicks n Sticks geschiedt vrijblijvend. In een aanbod voorkomende fouten of omissies zijn
geen onderdeel van het aanbod. Niet uitsluitend tot de Klant gerichte (algemene) informatie maakt in geen
geval deel uit van een aanbod.
1.2.
Ieder aanbod van Kicks n Sticks is gedurende 14 kalenderdagen geldig, tenzij in het aanbod een andere
geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Kicks n Sticks schriftelijk
is verlengd.
1.3.
Een Overeenkomst kan slechts schriftelijk (geldig) tot stand komen. Aan deze eis is ook voldaan indien Kicks n
Sticks de Overeenkomst langs elektronische weg aan de Klant heeft bevestigd, in welk geval uitsluitend de
bevestiging van Kicks n Sticks aan de Klant geacht wordt de Overeenkomst correct weer te geven.
1.4.
Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen slechts geldig zijn nadat die wijzigingen en/of
aanvullingen door Kicks n Sticks schriftelijk zijn bevestigd.
1.5.
Kicks n Sticks is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de Overeenkomst (eenzijdig) met
onmiddellijke ingang te beëindigen en de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten in geval van:
1.5.1.
een aan de Klant toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de Overeenkomst(met inbegrip van
deze algemene voorwaarden) voortvloeiende verplichtingen;
1.5.2.
de indiening van een tot toepassing van de schuldsaneringsregeling op de Klant strekkend verzoek;
1.5.3.
de indiening van een tot verlening van surséance van betaling aan de Klant strekkend verzoek;
1.5.4.
de indiening van een tot faillietverklaring van de Klant strekkend verzoek;
1.5.5.
handelingsonbekwaamheid van de Klant; of
1.5.6.
volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Klant.
1.6.
De Klant is verplicht Kicks n Sticks onmiddellijk in kennis te stellen van plaatsvinden van iedere in artikel 1.5
bedoelde gebeurtenis.
1.7.
De Overeenkomst kan slechts schriftelijk (geldig) worden opgezegd, ontbonden en beëindigd.
1.8.
Opzegging, ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst en opschorting van de uitvoering van de
Overeenkomst verplichten Kicks n Sticks in geen geval tot enige (schade)vergoeding.
1.9.
In geval van opzegging, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst vallen betalingsverplichtingen van de
Klant die verband houden met voordien door de Klant ontvangen prestaties niet onder een
ongedaanmakingsverplichting. Die betalingsverlichtingen zijn vanaf de opzegging, ontbinding respectievelijk
beëindiging onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 2 – Vergoedingen

2.1.
Door Kicks n Sticks kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief andere aan derden verschuldigde
vergoedingen, en exclusief kosten van vervoer, verzending en opslag.
2.2.
Kicks n Sticks heeft het recht prijzen en tarieven te wijzigen met inachtneming van de
consumentenprijsindexcijfers van onderwijs (CBS). Wijziging van prijzen en tarieven tast de Overeenkomst
overigens niet aan.
2.3.
De Klant is verplicht verschuldigde vergoedingen binnen 7 dagen na de facturering aan Kicks n Sticks te
betalen op de door Kicks n Sticks bepaalde wijze. Kicks n Sticks heeft het recht tussentijds en periodiek te
factureren.
2.4.
Indien en voor zover de Klant verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaalt, is de Klant over die vergoedingen
de wettelijke rente aan Kicks n Sticks verschuldigd en verplicht de werkelijke kosten van alle handelingen in en
buiten rechte tot verkrijging van die vergoedingen (met inbegrip van niet geliquideerde proceskosten en
gerechtskosten) aan Kicks n Sticks te vergoeden.
2.5.
De Klant heeft niet het recht betalingsverplichtingen op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van
Kicks n Sticks. De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de Klant
in verzuim is.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1.
Kicks n Sticks kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan Kicks n Sticks toe te rekenen tekortkomingen. Als
aan Kicks n Sticks toe te rekenen tekortkomingen worden in geen geval beschouwd:
3.1.1.
onrechtmatig handelen en/of nalaten van hulppersonen;
3.1.2.
gebruik van (ongeschikte) hulpzaken;
3.1.3.
gebruik van van de Klant en/of derden afkomstige onjuiste en/of onvolledige informatie; en
3.1.4.
gedragingen op grond van aanwijzingen en/of beslissingen van de Klant.
3.2.
Kicks n Sticks is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die geheel of ten dele gevolg zijn van handelen of
nalaten van de Klant, zoals gebruik van op grond van de Overeenkomst verleende diensten en/of in gebruik
gegeven producten, onbeheerd laten van bezittingen en niet naleving van reglementen, handleidingen en/of
aanwijzingen van Kicks n Sticks.
3.3.
Aansprakelijkheid van Kicks n Sticks kan uitsluitend ontstaan, nadat de Klant Kicks n Sticks onmiddellijk na de
verlening van de dienst of, in geval van een daarbij niet waarneembare tekortkoming, onmiddellijk na het
constateren van de tekortkoming schriftelijk deugdelijk in gebreke heeft gesteld en Kicks n Sticks gedurende
een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
3.4.
Iedere verplichting van Kicks n Sticks tot vergoeding van schade is beperkt tot directe vermogensschade tot:
3.4.1.
indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding een vergoeding op grond van
een aansprakelijkheidsverzekering van Kicks n Sticks wordt betaald, het bedrag van die vergoeding,
vermeerderd met het eigen risico krachtens die verzekering; of,
3.4.2.
indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding geen vergoeding op grond van
een aansprakelijkheidsverzekering van Kicks n Sticks wordt betaald, het bedrag van de voor de
betreffende Overeenkomst door de Klant aan Kicks n Sticks verschuldigde vergoeding, in geval van
een duurovereenkomst de vergoeding voor het verstreken jaar (exclusief omzetbelasting en andere
overheidsheffingen) tot hoogstens EUR 50.000,00.
3.5.
Gevolgschade, schade van derden, gemis van financieel voordeel, en (negatieve) gevolgen van gedragingen
op grond van adviezen, analyses, verwachtingen en waarderingen zijn in geen geval directe vermogensschade
in de zin van artikel 3.4.
3.6.
Indien en voor zover de Overeenkomst door (werknemers en/of andere hulppersonen van) Kicks n Sticks in
door de Klant beschikbaar gestelde gebouwen wordt uitgevoerd en/of met door de Klant beschikbaar
gestelde materialen worden verricht, rust op de Klant tegenover (die werknemers en andere hulppersonen van)
Kicks n Sticks de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bedoelde verplichting en aansprakelijkheid.
3.7.
De Klant staat er voor in dat gebruik van in het kader van de Overeenkomst door of namens de Klant aan
Kicks n Sticks verstrekte gegevens, het verwerken van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.8.
De Klant is verplicht Kicks n Sticks te vrijwaren van vorderingen van derden, met inbegrip van
werknemers,hulppersonen en afnemers van de Klant en privacy-belanghebbenden, die voortvloeien uit en/of
verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst en/of gebruik van op grond van de Overeenkomst
verleende diensten en/of in gebruik gegeven producten, alle uit die vorderingen voortvloeiende verplichtingen
van Kicks n Sticks als haar eigen verplichtingen na te komen en uit die vorderingen voortvloeiende schade
volledig aan Kicks n Sticks vergoeden.
3.9.
Aansprakelijkheid van Kicks n Sticks voor tekortkomingen van hulppersonen en gebreken in van derden
betrokken zaken en software is beperkt volgens de artikelen 3.1 tot en met 3.8 en aansprakelijkheid van de
betrokken derde(n) jegens Kicks n Sticks.
3.10.
Door Kicks n Sticks bij de Overeenkomst betrokken derden hebben het recht zich op de artikelen 3.1 tot en
met 3.9 te beroepen.

Artikel 4 – Overmacht

4.1.
Indien Kicks n Sticks door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de
uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele op schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Kicks
n Sticks door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
4.2.
De Klant is niet gerechtigd tot uitvoering of ontbinding van de Overeenkomst indien Kicks n Sticks door
overmacht (tijdelijk of blijvend) niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren.
4.3.
Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van toeleveranciers en/of andere
hulppersonen van Kicks n Sticks, productiestoringen, datacommunicatiestoringen, werkonderbrekingen en
bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en
weersomstandigheden.

Artikel 5 – Varia

5.1.
De Klant zal Kicks n Sticks op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de Klant en Kicks n Sticks
onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de Klant.
5.2.
Uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht.
Derden kunnen geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen.
5.3.
De Klant is door schending van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst (met inbegrip van deze
algemene voorwaarden) onmiddellijk vanaf de schending in verzuim.
5.4.
Vorderingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht en vervallen, onverminderd artikel 6:89 BW, door
verloop van 12 maanden na (de aanvang van) de oorzaak ervan.
5.5.
De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kicks n Sticks gevestigd is, heeft rechtsmacht en
is in eerste instantie uitsluitend bevoegd ten aanzien van uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen.
5.6.
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden
afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend gelden indien die schriftelijk door Kicks n Sticks zijn vastgelegd of
aanvaard. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
5.7.
Indien en voor zover door Kicks n Sticks gebruikte niet Nederlandstalige versies van deze algemene
voorwaarden verschillen van de door Kicks n Sticks gebruikte Nederlandstalige versie van deze algemene
voorwaarden, geldt uitsluitend de Nederlandstalige versie.
5.8.
Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg.

Artikel 6 – Dienstverlening (algemeen)

De bepalingen van dit artikel zijn naast en met voorrang voor de artikelen 1 tot en met 5 van toepassing indien en
voor zover de Overeenkomst strekt tot verlening van diensten door Kicks n Sticks. In dit artikel wordt met Klant
mede bedoeld iedere persoon voor wie de Overeenkomst wordt tot stand gebracht en/of die de diensten van Kicks
n Sticks krachtens de Overeenkomst afneemt.

6.1.
De Overeenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW. De artikelen 7:401 tot en met 7:412 BW
zijn van toepassing voor zover deze algemene voorwaarden daarvan niet afwijken.
6.2.
De Klant is verplicht in de door Kicks n Sticks bepaalde vorm alle informatie aan Kicks n Sticks te verstrekken,
die Kicks n Sticks ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van de Klant vraagt en/of voor de
uitvoering van de Overeenkomst relevant is of kan zijn. Informatie met betrekking tot de identiteit en
geestelijke en lichamelijke afwijkingen en klachten van Klant wordt geacht voor de uitvoering van de
Overeenkomst relevant te zijn.
6.3.
De Klant is verplicht diensten op de overeengekomen tijden af te nemen en reglementen en handleidingen van
Kicks n Sticks na te leven.
6.4.
Kicks n Sticks heeft het recht de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten
uitvoeren. Aanvaarding van beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden door Kicks n
Sticks in dat kader geschiedt mede namens de Klant.

Artikel 7 – Dienstverlening in opdracht van particulieren

De bepalingen van dit artikel zijn naast en met voorrang voor de artikelen 1 tot en met 5 van toepassing indien en
voor zover de Overeenkomst strekt tot verlening van diensten door Kicks n Sticks in opdracht van particulieren. In
dit artikel wordt met Klant mede bedoeld iedere persoon voor wie de Overeenkomst wordt tot stand gebracht en/of
die de diensten van Kicks n Sticks krachtens de Overeenkomst afneemt.

7.1.
De Klant is verplicht verschuldigde vergoedingen bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan Kicks n
Sticks te betalen op de door Kicks n Sticks bepaalde wijze.
7.2.
Indien geen duur van de Overeenkomst is overeengekomen, geldt de Overeenkomst [•] maanden.
7.3.
Kicks n Sticks is gerechtigd de Overeenkomst (voortijdig met onmiddellijke ingang) op te zeggen om
gewichtige redenen. Handelen en nalaten in strijd met reglementen en/of handleidingen van Kicks n Sticks en
ander in verband met de diensten van Kicks n Sticks onwenselijk gedrag van de Klant worden geacht
gewichtige redenen te zijn. Voortijdige opzegging is in geen geval grond voor terugbetaling van vergoedingen.

Artikel 8 – Dienstverlening in opdracht van bedrijven, instellingen en/of verenigingen

De bepalingen van dit artikel zijn naast en met voorrang voor de artikelen 1 tot en met 5 van toepassing indien en
voor zover de Overeenkomst strekt tot verlening van diensten door Kicks n Sticks in opdracht van bedrijven,
instellingen en/of verenigingen. In dit artikel wordt met Klant mede bedoeld iedere persoon voor wie de
Overeenkomst wordt tot stand gebracht en/of die de diensten van Kicks n Sticks krachtens de Overeenkomst
afneemt.

8.1.
De Klant wordt in het kader van (de totstandkoming van) de Overeenkomst geacht niet te handelen voor
doeleinden buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit.
8.2.
Kicks n Sticks is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van de Klant op te
volgen die tijdig verstrekt en verantwoord zijn. Kicks n Sticks is in geen geval verplicht diensten buiten het
kader van de Overeenkomst te verlenen. De Klant is voor het opvolgen van aanwijzingen en diensten buiten
de reikwijdte van de Overeenkomst aan Kicks n Sticks een door Kicks n Sticks op basis van haar tarieven vast
te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.
8.3.
Indien en voor zover is overeengekomen dat de Overeenkomst op een door of namens de Klant beschikbaar
gestelde locatie wordt uitgevoerd, is de Klant verplicht voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
toegang tot de locatie en voorzieningen (zoals energie en datacommunicatiemiddelen) aan Kicks n Sticks te
verlenen respectievelijk ter beschikking te stellen.
8.4.
Indien voor diensten van Kicks n Sticks producten van de Klant en/of derden worden gebruikt, is de Klant
verplicht die producten en vervangende producten voor Kicks n Sticks toegankelijk en voor de diensten van
Kicks n Sticks geschikt te houden.
8.5.
Indien en voor zover voor diensten van Kicks n Sticks op grond van de Overeenkomst door Kicks n Sticks niet
op grond van koop producten in gebruik worden gegeven, is de Overeenkomst een bruikleenovereenkomst in
de zin van artikel 7A:1777 BW. De artikelen 7A:1780, 7A:1789 en 7A:1790 BW zijn niet van toepassing. De
Klant is niet gerechtigd die producten te verkopen, te verhuren, aan derden in gebruik te geven, voor derden
toegankelijk te maken, door derden te laten onderhouden en/of buiten het kader van de diensten van Kicks n
Sticks te gebruiken. De Klant is verplicht die producten en vervangende producten conform instructies van
Kicks n Sticks te gebruiken, (uitsluitend) door Kicks n Sticks te laten onderhouden en voor Kicks n Sticks
toegankelijk te houden en aan Kicks n Sticks af te geven bij het einde van de diensten waarvoor die producten
en de vervangende producten in gebruik zijn gegeven.
8.6.
Indien geen duur van de Overeenkomst is overeengekomen en de Overeenkomst niet door door volbrenging
eindigt, geldt de Overeenkomst [•] maanden. De Overeenkomst is niet vatbaar voor (voortijdige) opzegging
door de Klant. Kicks n Sticks is gerechtigd de Overeenkomst (voortijdig met onmiddellijke ingang) op te
zeggen om gewichtige redenen. Handelen en nalaten van de Klant en/of Klant in strijd met reglementen en/of
handleidingen van Kicks n Sticks en/of ander in verband met de diensten van Kicks n Sticks onwenselijk
gedrag van de Klant worden geacht gewichtige redenen te zijn.
8.7.
De Klant zal tijdens de Overeenkomst en gedurende één jaar vanaf het einde van de Overeenkomst noch
direct noch indirect diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten van Kicks n Sticks opdragen aan en/of
afnemen van werknemers en (andere) bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen van
Kicks n Sticks.
Rijsbergen (gemeente Etten-Leur), [23 juni 2015]