VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan die herleidbaar is tot een persoon, zoals een naam,
een huisadres of een e-mailadres. Deze verklaring geldt voor (verwerking van) via deze website van Kicks
n Sticks Holding B.V. (hierna: Kicks n Sticks) ontvangen persoonsgegevens en rechtmatig in de website
opgenomen persoonsgegevens en houdt in dat persoonsgegevens met inachtneming van de Wet
bescherming persoonsgegevens (verkorte naam: WBP) worden gebruikt. Bezoek aan en/of gebruik van de
website houdt aanvaarding van deze verklaring in.
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens (kunnen) door Kicks n Sticks worden verzameld, bewaard, gebruikt en/of anderszins
worden verwerkt voor:

1. het doel waarvoor die door de betrokkene zijn achtergelaten en/of rechtmatig in de website zijn
opgenomen;
2. het beantwoorden van een reactie van de betrokkene op de website;
3. het verstrekken van door de betrokkene via de website gevraagde informatie;
4. de uitvoering van een overeenkomst van Kicks n Sticks en de betrokkene;
5. op de betrokkene gerichte direct marketing diensten van Kicks n Sticks, totdat de betrokkene Kicks n
Sticks in kennis heeft gesteld van de wens direct marketing diensten niet meer te wensen; en
6. statistische doeleinden.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden vernietigd zodra de bewaartermijn
geëindigd is. Verwerking van persoonsgegevens kan in opdracht van Kicks n Sticks geschieden door
anderen die zich tot inachtneming van deze verklaring als eigen verklaring verplicht.
Persoonsgegevens kunnen zonder beperking worden gebruikt voor opsporing, zoals in geval van
(vermoeden van) strafbare feiten en/of strafbare uitlatingen via de website en/of aantasting van
maatregelen tot beveiliging van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens met cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die met delen van de website
wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf worden opgeslagen van de computers, tablets
en mobiele telefoons waarmee de website wordt bezocht en/of gebruikt. Cookies geven informatie over
gebruik van de computers, tablet en mobiele telefoon aan deze website.
Door de website kunnen drie soorten cookies worden gebruikt:

1. functionele cookies ten behoeve van de functionaliteit van de website op de computer, de tablet of de
mobiele telefoon waarmee de website wordt bezocht en/of gebruikt (zoals voorkeuren);
2. analytische cookies voor analyse van bezoek aan en gebruik van de website (zoals aantallen);
3. tracking cookies voor het volgen van de bezoekers en de gebruikers van de website en het maken
van bezoekers- en gebruikersprofielen ten behoeve van het aanbieden van op de individuele
bezoekers en gebruikers van de website afgestemde informatie.
De functionele cookies en de analytische cookies geven geen persoonsgegevens, maar uitsluitend een
(uniek) nummer. Met deze cookies kunnen bezoekers en gebruikers dus niet persoonlijk worden herkend.
noch op deze website, noch op andere websites. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming
vereist. Tracking cookies kunnen wel persoonsgegevens geven en de persoonlijke levenssfeer raken.
Tracking cookies worden derhalve uitsluitend gebruikt met toestemming, gegeven vanaf de computer, het
tablet of de mobiele telefoon waarmee de website wordt bezocht en/of gebruikt. De mogelijkheid deze
cookies af te wijzen of te accepteren wordt door website gegeven.
De website kan gebruik maken van cookies van anderen. Indien cookies van anderen worden gebruikt,
wordt dat aan de bezoeker respectievelijk de gebruiker van de website gemeld met de mogelijkheid deze
cookies af te wijzen of te accepteren.
De browser van computers, tablets en mobiele telefoons kan zo worden ingesteld dat die geen cookies
opslaat. Het niet accepteren van cookies kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van
deze website. veiliginternetten

Verstrekking van persoonsgegevens

Kicks n Sticks zal persoonsgegevens uitsluitend aan anderen (kunnen) verstrekken:

1. met toestemming van de betrokkene;
2. voor de uitvoering van een overeenkomst van Kicks n Sticks en de betrokkene;
3. voor een wettelijke verplichting;
4. voor een vitaal belang van de betrokkene; en/of
5. voor een gerechtvaardigd belang van Kicks n Sticks.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kicks n Sticks neemt passende technische en organisatorische maatregelen tot beveiliging van
persoonsgegevens. Kicks n Sticks is niet aansprakelijk voor gevolgen van verlies of onrechtmatige
verwerking en/of verstrekking van persoonsgegevens door aantasting van de maatregelen tot beveiliging
van de persoonsgegevens. Kicks n Sticks zal het College bescherming persoonsgegevens (verkorte
naam: CBP) direct in kennis stellen van (vermoeden van) aantasting van de beveiliging van de maatregelen
tot beveiliging van persoonsgegevens met (mogelijke) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming
van persoonsgegevens. Kicks n Sticks hoeft de betrokkene hierover uitsluitend te informeren indien enig
ongunstig gevolg voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene waarschijnlijk is.
Verbetering en verwijdering van persoonsgegevens
De betrokkene heeft het recht aan Kicks n Sticks correctie en/of verwijdering te vragen van onjuiste,
onvolledige en niet meer relevante persoonsgegevens. Kicks n Sticks is niet verplicht de juistheid en/of de
volledigheid van persoonsgegevens vast te stellen.

Andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten en inhoud van deze website kan door middel van
andere websites, zoals social media websites, worden gedeeld. Kicks n Sticks is niet verantwoordelijk
voor en deze verklaring geldt niet ten aanzien van (de verbinding met) die websites en verwerking van
persoonsgegevens door het gebruik van links en deling van inhoud van deze website.
Vragen en klachten
Vragen tot correctie en/of verwijdering van gegevens en vragen en klachten met betrekking tot deze
verklaring en verwerking van persoonsgegevens kunnen per e-mail (info@kicksnstick.eu) aan Kicks n
Sticks worden voorgelegd.